022 312 935

JUP Urbanizam Stara Pazova planska dokumenta

Osnovna delatnost preduzeća je izrada prostornih i urbanističkih planova za potrebe lokalnih samouprava u Srbiji sa težištem na opštinu Stara Pazova.

JUP Urbanizam

Svetosavska 11/3
22300, Stara Pazova

022 312 935

jupupazova@yahoo.com

Pored izrade planske dokumentacije JUP Urbanizam se bavi i poslovima izrade urbanističko tehničke i projektne dokumentacije, kao i izradom ekspertiza, studija i analiza iz oblasti urbanizma, građenja, stanovanja, urbane ekonomije, komunalnih delatnosti i zaštite životne sredine.

Preduzeće je osnovano 24.02.1967. godine pod imenom Zavod za urbanizam, komunalne i stambene poslove iz Stare Pazove. Od 1974.godine, Zavod postaje Osnovna organizacija udruženog rada Urbanistički zavod Urbprojekt u sastavu radne organizacije građevinsko-industrijskog i projektnog kombinata ,,Sremgradnja,, Stara Pazova. Krajem 1977.godine došlo je do izdvajanja Urbanističkog zavoda iz sastava GIPK ,,Sremgradnja,, i formiranja samostalne organizacije Urbanistički zavod ,,Urbprojekt,, sa dve osnovne organizacije udruženog rada ,,Urbanizam,, i ,,Arhitektura,,. Sredinom 1981.godine, je potpisan samoupravni sporazum, o obavljanju poslova prostornog i urbanističkog planiranja i sprovođenja urbanističkih planova, (izrada i izdavanje urbanističko tehničkih uslova, urbanističkih saglasnosti, i sl.) sa opštinama Inđija i Pećinci čime je, uz već pokriven prostor opštine Stara Pazova, Zavod dobio regionalni karakter. Godine 1986. je izvršena transformacija kojom su odvojene urbanistička i projektantska delatnost i od ,,Urbprojekta,, su formirane dve organizacije: Zavod za prostorno i urbanističko planiranje i Radna organizacija za projektovanje i inženjering ,,Arhitektura,,. Poslednja statusna promena se dogodila septembra 1997. godine kada je Zavod postao Javno urbanističko preduzeće Urbanizam Stara Pazova, koje pokriva teritoriju opštine Stara Pazova.